Privacy

Privacyverklaring Blaak & Breederveld Accountants

Via de website www.blaak-breederveld.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Blaak & Breederveld Accountants acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) stelt. Blaak & Breederveld Accountants is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verstuurt. U verstrekt dan op eigen initiatief persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Ditzelfde geldt voor de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behalve voor zover elders in deze privacyverklaring vermeld. Op onze site zijn links naar social media opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Overige informatie

Daarnaast houden wij middels cookies statistieken bij van onze website, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand, voor welke pagina's bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Blaak & Breederveld Accountants. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

 

Contact

Blaak & Breederveld Accountants hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0174-624 801) of e-mail (bb@blaak-breederveld.nl).

 

Blaak & Breederveld Accountants

 

 

Jouw talent optimaal benutten. Dat is werken bij Blaak & Breederveld.